Khởi Động Mềm PSTX

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,339,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 15,594,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 22kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,774,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 16,934,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 30kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 33,316,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 18,333,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 37kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 37,743,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 20,769,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 45kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 43,228,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 23,787,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 75kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58,054,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 31,946,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 570A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 222,221,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 122,283,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 165,644,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 91,150,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 250kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 202,822,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 111,608,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 315kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 222,225,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 122,285,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 400kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 287,097,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 157,982,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 450kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 340,262,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 187,238,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 560kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 359,663,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 197,913,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,993,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 15,954,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 55kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 49,283,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 27,119,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 90kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 66,824,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 36,772,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 110kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 76,222,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 41,943,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 132kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 86,873,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 47,804,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 160kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 102,185,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 56,230,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 153,275,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 84,343,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 470A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 189,055,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 104,032,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 720A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 295,177,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 162,429,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 840A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 345,282,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 190,000,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1050A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 390,268,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 214,755,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1200A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 437,490,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 240,740,000 VNĐ

090 337 0012