Rờ Le Lập Trình Zelio

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cổng kết nối Modbus TCPIP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,749,300 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 14,969,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,183,300 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,223,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,272,400 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,291,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,248,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 4,814,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,217,500 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,479,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,738,900 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,880,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,869,500 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 5,293,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,16DI10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,486,700 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 4,998,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,058,800 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 4,668,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI4DO,mhinh

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,276,900 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,524,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,367,100 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,594,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,022,600 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,869,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,155,800 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,202,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(6AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,123,800 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,947,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio, RS232

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,376,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 1,830,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp giữa zelio và modem

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,389,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,381,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,939,200 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,264,600 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,422,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,407,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,018,400 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,325,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,130,600 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,412,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(2AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,526,500 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,487,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,639,800 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,575,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình 10 IO 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,713,600 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 2,861,300 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,552,900 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,508,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,191,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,229,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VAC, 16DI10DO,d.h

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,587,900 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 5,075,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,587,900 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 5,075,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp MB RTU cho SR3 24V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,356,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 3,356,300 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun IO mở rộng zelio, 6DI4DO,24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,771,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 1,364,600 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun mở rộng zel 6DI4DO 120-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,771,000 VNĐ

Chiết khấu: 22.95%

Giá bán: 1,364,600 VNĐ

090 337 0012