Contactor Tụ Bù

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 25KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,966,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.9%

Giá bán: 2,859,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi động từ Schneider 60 kVAR 415VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,017,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.9%

Giá bán: 5,059,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 415V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 230V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 380V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 440V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 240V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 400V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,442,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.93%

Giá bán: 1,760,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 415V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 230V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 380V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 440V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 240V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 400V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,949,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 415V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,561,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.91%

Giá bán: 2,567,000 VNĐ

090 337 0012