Contactor Tụ Bù

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 25KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,850,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 2,606,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 30KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,234,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 3,542,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi động từ Schneider 60 kVAR 415VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,812,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 4,611,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi động từ Schneider 60 kVAR 415VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,812,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 4,611,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 415V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 230V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 380V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 440V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 240V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 12,5KVAR COIL 400V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,371,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,604,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 220V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 415V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 230V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 380V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 440V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 240V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 16,7KVAR COIL 400V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,863,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 1,938,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 24V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,457,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 2,340,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 48V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,457,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 2,340,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 110V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,457,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 2,340,000 VNĐ

Contactor Tụ Bù - Khởi Động Từ Tụ Bù Schneider 20KVAR COIL 120V 5060HZ

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,457,000 VNĐ

Chiết khấu: - 32.32%

Giá bán: 2,340,000 VNĐ

090 337 0012