CT-Biến Dòng Đo Lường

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 50A 5A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,257,300 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 578,400 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 755A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,340,900 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 616,800 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 1005 loại CC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 328,900 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 2005 loại CC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,509,200 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 694,200 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 500A 5A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,141,600 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,445,100 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 8005A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,349,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,540,800 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 2000A 5A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,277,700 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2,887,700 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 25005 loại DC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,111,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 3,271,300 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 800A 5A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,513,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,156,200 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 405A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,257,300 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 578,400 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 60A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,340,900 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 616,800 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 125A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,424,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 655,300 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 150A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,424,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 655,300 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 250A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,509,200 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 694,200 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 2005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 2505A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 3005 loại DA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 4005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,141,600 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,445,100 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 600A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,141,600 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,445,100 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 10005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,349,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,540,800 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 1250A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,560,700 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,637,900 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 1500A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,768,600 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,733,600 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 1000A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,768,600 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 1,733,600 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 12505A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,606,800 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2,119,100 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 15005 loại DB

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,439,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2,502,200 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 20005 loại DB

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,277,700 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 2,887,700 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 25005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,111,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 3,271,300 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng 3000A 5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,950,800 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 3,657,400 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 30005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,531,700 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 3,464,600 VNĐ

CT-Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng nhiệt đới hóa 40005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,367,700 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 3,849,100 VNĐ

090 337 0012