MCCB EasyPact EZS100E/F

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ EXTENDED ROTARY HANDLE

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,117,500 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 998,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 200-277VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,602,700 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 755,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 234,300 VNĐ

Chiết khấu: 52.88%

Giá bán: 110,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 4P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 490,600 VNĐ

Chiết khấu: 100%

Giá bán: Liên hệ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ ALARM SWITCH(AL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 812,900 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 383,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARY SWITCH(AX)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 812,900 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 383,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARYALARM SWITCH (AXAL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,355,200 VNĐ

Chiết khấu: 52.85%

Giá bán: 639,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 16A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 20A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 32A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 40A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 63A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 80A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 868,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 16A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 20A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 25A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 32A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 50A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 63A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 80A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 100A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,018,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,172,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 16A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 20A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 25A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 32A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 40A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 50A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 975,100 VNĐ

090 337 0012