MCCB EasyPact EZS100E/F

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ EXTENDED ROTARY HANDLE

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,117,500 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 991,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ SHUNT TRIP (SHT) 200-277VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,602,700 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 750,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 234,300 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 109,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ TERMINAL SHIELD 4P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 498,300 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 233,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ ALARM SWITCH(AL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 812,900 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 380,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARY SWITCH(AX)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 812,900 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 380,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - EZ AUXILIARYALARM SWITCH (AXAL)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,355,200 VNĐ

Chiết khấu: 53.18%

Giá bán: 634,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 16A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 20A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 25A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 32A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 40A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 63A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 80A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,644,500 VNĐ

Chiết khấu: 54.11%

Giá bán: 754,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 16A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 20A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 25A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI SCHNEIDER EZS100E 4P 32A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 40A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 50A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 63A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 80A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100E 4P 100A 30kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 1,018,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 16A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 20A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 25A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 32A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 40A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS100EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS100F 3P 50A 30KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,846,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 847,400 VNĐ

090 337 0012