MCCB EasyPact EZS160/250E/F

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,321,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,347,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,321,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,347,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,027,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,757,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,725,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,582,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,431,455 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,992,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,087,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,373,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,530,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,469,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 125A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,750,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,597,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,300,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 1,916,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,970,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 1,724,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 125A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,712,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,155,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,455,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,587,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,827,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,222,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,827,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,222,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,827,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 2,222,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,167,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,000,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,167,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,000,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,167,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,000,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,172,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,422,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 225A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,172,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,422,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,172,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,422,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,632,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 3,270,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 225A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,632,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 3,270,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,722,909 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 3,323,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - 6 interphase barriers

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 402,600 VNĐ

Chiết khấu: 42.5%

Giá bán: 231,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Direct standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,183,600 VNĐ

Chiết khấu: 42.5%

Giá bán: 680,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Extended standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,443,100 VNĐ

Chiết khấu: 42.5%

Giá bán: 1,404,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Voltage releases MX 110-130 Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,676,400 VNĐ

Chiết khấu: 100%

Giá bán: Liên hệ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MX 220-240V5060Hz 208-277V60Hz SHT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,768,800 VNĐ

Chiết khấu: 42.5%

Giá bán: 1,017,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MX 24V DC shunt release

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,768,800 VNĐ

Chiết khấu: 42.5%

Giá bán: 1,017,100 VNĐ

090 337 0012