MCCB EasyPact EZS160/250E/F

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,553,100 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,288,650 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,775,300 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,400,740 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,329,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,680,580 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,997,500 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,512,940 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,746,600 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,891,010 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,495,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,269,080 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,783,000 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,404,590 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 125A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,025,000 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,526,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,630,000 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,832,160 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,267,000 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 1,648,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 125A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,083,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,060,850 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,900,500 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,473,350 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,209,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,124,650 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,209,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,124,650 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,209,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,124,650 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,683,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,868,580 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 225A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,683,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,868,580 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,683,700 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,868,580 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,589,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,316,270 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 225A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,589,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,316,270 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,589,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 2,316,270 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,195,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 3,126,750 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 225A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,195,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 3,126,750 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,195,200 VNĐ

Chiết khấu: 49.53%

Giá bán: 3,126,750 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - 6 interphase barriers

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 402,600 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 209,330 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Direct standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,183,600 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 615,340 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Extended standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,443,100 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 1,270,060 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Voltage releases MX 110-130 Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,700,600 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 884,070 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MX 220-240V5060Hz 208-277V60Hz SHT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,768,800 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 919,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Voltage releases MN 110-130 Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,700,600 VNĐ

Chiết khấu: 48.01%

Giá bán: 884,070 VNĐ

090 337 0012