MCCB EasyPact EZS160/250E/F

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,344,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,231,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 125A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,548,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,338,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 160A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,057,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,605,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 100A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,752,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,445,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 100A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,000,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,575,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 160A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,500,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,363,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,865,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,030,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 250A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,865,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,030,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 200A 25kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,219,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,741,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,214,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,213,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,214,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,213,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 200A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,688,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,987,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 250A 36KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,688,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,987,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - 6 interphase barriers

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 420,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.57%

Giá bán: 207,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Direct standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,244,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 615,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Extended standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,545,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 1,258,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MX 220-240V5060Hz 208-277V60Hz SHT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,842,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 910,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MX 24V DC shunt release

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,842,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 910,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MN 220-240V5060Hz 208-277V60Hz UVR

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,671,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 1,320,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - MN 24V DC undervoltage release

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,859,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 919,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Direct standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,266,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 1,120,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - Extended standard rotary handle

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,933,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.56%

Giá bán: 1,944,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - 1 AUX.SWITCH CO CONTACT OFSDESDV(NS80

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 848,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.57%

Giá bán: 419,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 125A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,440,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,807,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 4P 160A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,128,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,168,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 100A 36KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,555,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,342,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 125A 36KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,778,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,459,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 3P 160A 36KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,333,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,750,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160F250F 4P 125A 36KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,749,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 1,969,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS160250EF - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS160E250E 3P 225A 25kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,865,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 2,030,300 VNĐ

090 337 0012