MCCB EasyPact EZS400/630F/N

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,242,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,231,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 5,727,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 600A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,006,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,593,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 315A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,197,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 350A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,197,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 400A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,197,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 315A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,316,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 350A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,316,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 400A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,316,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 315A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,461,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 350A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,461,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 400A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 3,461,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 315A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,547,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 350A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,547,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 400A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,547,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 500A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,242,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 600A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,231,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 5,727,800 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 500A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,006,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 4,593,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 500A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,157,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 6,200,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 600A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,157,000 VNĐ

Chiết khấu: 49%

Giá bán: 6,200,100 VNĐ

090 337 0012