MCCB EasyPact EZS400/630F/N

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,293,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,446,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 400A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,565,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 500A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,006,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,730,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 350A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,293,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 400A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,293,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 350A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,446,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 400A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,464,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,446,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 315A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,565,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 350A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 3,565,200 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 315A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,683,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 350A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,683,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 400A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,916,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,683,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 500A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,370,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 600A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,370,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 500A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,231,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 5,899,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 600A 36kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,231,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 5,899,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 600A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,006,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 4,730,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 500A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,157,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 6,386,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 600A 50KA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,157,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.47%

Giá bán: 6,386,100 VNĐ

090 337 0012