MCCB EasyPact EZS400/630F/N

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,974,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,888,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,974,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,888,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,974,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 2,888,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,715,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,899,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,715,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,899,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,715,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,899,700 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 315A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,385,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,127,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 350A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,385,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,127,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 400A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,385,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 3,127,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 315A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 4,107,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 350A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 4,107,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 400A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 4,107,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,600,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 3,833,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,600,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 3,833,000 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,910,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 5,174,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,910,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.92%

Giá bán: 5,174,500 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 500A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,142,727 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 4,148,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 600A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,142,727 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 4,148,100 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 500A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,645,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 5,601,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 600A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,645,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.93%

Giá bán: 5,601,300 VNĐ

090 337 0012