MCCB EasyPact EZS400/630F/N

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,565,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,012,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,565,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,012,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,565,900 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,012,600 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 315A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,863,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,066,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 350A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,863,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,066,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,863,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,066,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 315A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,108,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,261,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 350A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,108,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,261,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 400A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,108,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,261,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 315A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,336,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,283,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 350A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,336,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,283,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 400A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,336,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,283,900 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,712,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,997,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 3P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,712,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 3,997,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 500A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,761,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 5,396,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400F630F 4P 600A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,761,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 5,396,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 500A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,431,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,327,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 3P 600A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,431,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 4,327,300 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 500A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,731,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 5,841,400 VNĐ

MCCB EasyPact EZS400630FN - CẦU DAO APTOMAT TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI EZS400N630N 4P 600A 50KA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,731,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.12%

Giá bán: 5,841,400 VNĐ

090 337 0012