Tụ Bù VarPlus Can

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1012kVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,618,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,556,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.412.5KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,658,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,573,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 112.515KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,560,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,961,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,447,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,913,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.518.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,831,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,078,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1821.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,793,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,491,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 18.522.2KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,816,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,501,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2024KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,606,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,841,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 20.825KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,156,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,647,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2530KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,233,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 3,111,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 25.831KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,538,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,812,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 30.937.1KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,051,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 3,463,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 31.537.8KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,803,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 3,356,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider 3P 33.9kVAR 480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,513,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 3,231,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider Varplus 440V 40 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,210,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 3,531,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 4048KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,221,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 4,396,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider Varplus 440V 50 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,940,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 4,275,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 5060 KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,901,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 4,689,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.412.5KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,281,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,411,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.612.7KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,565,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,533,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,606,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,551,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,642,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,566,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.418.5KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,187,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,801,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.518.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,914,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,683,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1720.4KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,901,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,678,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 18.622.3 KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,386,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,886,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2024KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,852,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,087,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 20.825KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,575,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 1,968,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2530KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,184,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,230,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 25.831KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,943,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 2,126,000 VNĐ

090 337 0012