Tụ Bù VarPlus Can

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider Varplus 440V 50 kVAR

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,836,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 4,866,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1012kVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,060,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,823,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.412.5KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,105,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 1,843,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 112.515KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,117,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 2,298,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,992,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 2,241,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.518.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,422,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 2,434,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1821.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,501,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,919,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 18.522.2KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,527,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,931,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2024KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,272,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 3,265,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 20.825KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,909,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 3,102,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2530KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,117,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 3,645,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 25.831KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,338,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 3,295,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 30.937.1KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,035,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 4,057,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 31.537.8KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,507,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 3,820,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider 3P 33.9kVAR 480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,190,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 3,677,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider Varplus 440V 40 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,951,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 4,019,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 4048KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,143,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 5,004,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 5060 KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,233,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 5,493,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.412.5KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,612,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,622,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 10.612.7KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,925,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 1,762,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,971,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,783,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 12.515KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,011,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 1,801,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.418.5KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,610,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,070,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 15.518.6KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,310,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,935,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 1720.4KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,294,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 1,928,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 18.622.3 KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,828,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 2,168,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2024KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,342,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 2,398,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 20.825KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,037,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.11%

Giá bán: 2,261,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 2530KVAR 525VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,708,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,563,000 VNĐ

Tụ Bù VarPlus Can - Tụ bù Schneider VarPlus Can 25.831KVAR 480VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,443,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 2,444,000 VNĐ

090 337 0012