MCB Tép SH200

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 6A 6kA (Sh201-C6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 10A 6kA (Sh201-C10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 16A 6kA (Sh201-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 20A 6kA (Sh201-C20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 25A 6kA (Sh201-C25)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 32A 6kA (Sh201-C32)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 160,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.45%

Giá bán: 87,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 40A 6kA (Sh201-C40)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 168,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.34%

Giá bán: 92,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 50A 6kA (Sh201-C50)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 253,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.06%

Giá bán: 139,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 63A 6kA (Sh201-C63)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 259,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.07%

Giá bán: 142,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 6A 6kA (Sh202-C6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 10A 6kA (Sh202-C10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 16A 6kA (Sh202-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 20A 6kA (Sh202-C20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 25A 6kA (Sh202-C25)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 32A 6kA (Sh202-C32)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 431,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 237,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 40A 6kA (Sh202-C40)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 457,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 251,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 50A 6kA (Sh202-C50)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 569,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.14%

Giá bán: 312,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 6A 6kA (Sh203-C6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 10A 6kA (Sh203-C10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 16A 6kA (Sh203-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 20A 6kA (Sh203-C20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 25A 6kA (Sh203-C25)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 32A 6kA (Sh203-C32)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 695,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 382,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 40A 6kA (Sh203-C40)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 736,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.1%

Giá bán: 404,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 50A 6kA (Sh203-C50)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 948,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 521,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 63A 6kA (Sh203-C63)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 948,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 521,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 6A 6kA (Sh204-C6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,445,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 795,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 10A 6kA (Sh204-C10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,445,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 795,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 16A 6kA (Sh204-C16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,445,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 795,000 VNĐ

MCB Tép SH200 - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 20A 6kA (Sh204-C20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,445,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 795,000 VNĐ

090 337 0012