Rờ Le Sepam Seri 20

Rờ Le Sepam Seri 20

Mô tả:

Sepam Sê-ri 20 gồm 7 loại S20, S24, T20, M20, B21, B22, mỗi loại có một chức năng bảo vệ riêng và ứng dụng riêng.

Đặc tính kỹ thuật chung"

- Có 3 loại UMI

- 4 Ngõ vào là áp hoặc dòng

- 10 Cổng loogic ngõ vào.

- 8 Rờ le ngõ ra

- 1 Cổng truyền thông Modbus

- 8 Ngõ vào bằng cảm biến nhiệt độ

Sepam Sê-ri 20 gồm 7 loại, mỗi loại có một chức năng bảo vệ riêng và ứng dụng riêng.

Đặc tính kỹ thuật chung"

- Có 3 loại UMI

- 4 Ngõ vào là áp hoặc dòng

- 10 Cổng loogic ngõ vào.

- 8 Rờ le ngõ ra

- 1 Cổng truyền thông Modbus

- 8 Ngõ vào bằng cảm biến nhiệt độ

Ứng dụng:

- S20, S24 Bảo vệ đầu vào cho Trạm

-  M20 bảo vệ cho động cơ 2 cấp điện áp

- B21, B2 bảo vệ thanh cái chính

- T20, T24 bảo vệ cho Máy biến áp

090 337 0012